วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ครูสุริยันต์ รักพวก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 2 กฎของโอห์มและกำลังไฟฟ้า หน่วยที่ 3 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หน่วยที่ 4 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน หน่วยที่ 5 วงจรไฟฟ้าแบบผสม หน่วยที่ 6 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า หน่วยที่ 7 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า หน่วยที่ 8 แปลงวงจรวาย เดลตา หน่วยที่ 9 วงจรบริดจ์ หน่วยที่ 10.1 วิธีกระแสเมช(ตอน กฏของเคอร์ชอฟฟ์) หน่วยที่ 10.2 วิธีกระแสเมช หน่วยที่ 11 วิธีแรงดันโนด หน่วยที่ 12 ทฤษฎีการวางซ้อน หน่วยที่ 13 ทฤษฎีเทเวนิน หน่วยที่ 14 ทฤษฎีนอร์ตัน หน่วยที่ 15 ทฤษฎีถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด

ใส่ความเห็น

thThai