Rodsak

Author's posts

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

scan0481

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

scan0479

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0473

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

scan0472

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวิชางานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รหัสวิชา 2103-2110 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ครูสุมิตร คชวงษ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1ปกเอกสารการสอน 2คำนำ 3ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 4 …

Continue reading

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบ …

Continue reading

วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2105-2101 ครูบรรพต จันทร์แดง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ สารบัญ ปกเอกสารประกอบการสอน สอบปลายภาค หน่วยที่ 1 …

Continue reading

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2561

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ระยะ ๕ ปี)

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปี …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์