คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในด้านการอาชีวศึกษา
ระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก

Read more

ประกาศคณะกรรมการ สมศ : กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2567-2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). 7 ธันวาคม 2566.

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักกยภาพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill) ในศตวรรษใหม่

Read more
thThai