ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักกยภาพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill) ในศตวรรษใหม่

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มการศึกษาน์ (Cloud) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา

Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มการศึกษาคลาวน์ ( Cloud) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Read more

ประกาศ ประชาวิจารณ์ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill)

Read more
thThai