Category: งานพัสดุ

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

scan0507Download

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

scan0506Download

ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

scan0505Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

scan0500

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

scan0481

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

scan0479

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0473

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

scan0472

ประกาศ..เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0464

ประกาศ..เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0463

ข้ามไปยังทูลบาร์