Category: งานพัสดุ

ประกาศ ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.)

เอกสารDownload

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0529Download scan0530Download

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดขนาด 3 มิติแบบ CNC (CNC Coordinate Measuring Machine)

scan0528Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความหยาบผิวและรูปทรงของชิ้นงาน (Surface Roughness/Contour Measuring Machine)

scan0523Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดขนาดด้วยระบบวิชั่น แบบ CNC (CNC Vision Measuring System)

scan0522Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

scan0521Download

ประกาศ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดขนาด 3 มิติแบบ CNC (CNC Coordinate Measuring Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.)

scan0524Download

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

scan0520Download

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

scan0510Download scan0511Download scan0512Download scan …

Continue reading

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

scan0508Download

ข้ามไปยังทูลบาร์