คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในด้านการอาชีวศึกษา
ระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก

Read more

ประกาศคณะกรรมการ สมศ : กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2567-2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). 7 ธันวาคม 2566.

Read more
thThai