บทเรียนออนไลน์ครูวัชระ

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

นายสมหมาย ศรประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจรินทร์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

scan0481

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

scan0479

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0473

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

scan0472

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวิชางานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รหัสวิชา 2103-2110 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ครูสุมิตร คชวงษ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1ปกเอกสารการสอน 2คำนำ 3ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 4หน่วยที่ 1 5ใบงาน 1 6ใบประเมิน ใบงาน 1 7แบบทดสอบก่อนการเรียน หน่วยที่ 1 8แบบทดสอบหลังการเรียน หน่วยที่ 1 9เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยที่ 1 10แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2105-2101 ครูบรรพต จันทร์แดง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ สารบัญ ปกเอกสารประกอบการสอน สอบปลายภาค หน่วยที่ 1 สมการเชิงเส้น หน่วยที่ 2 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หน่วยที่ 3 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ หน่วยที่ 4 ดีเทอร์มิแนนซ์ หน่วยที่ 5 เมชเคอร์เรนต์ หน่วยที่ 6 โนดโวล์ทเตจ หน่วยที่ 7 ท.โครงข่ายไฟฟ้า หน่วยที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน หน่วยที่ 9 วงอนุกรมRLC หน่วยที่ 10 เรื่องวงจรขนาน RLC_AC หน่วยที่ 11 ระบบสามไฟฟ้าเฟส หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์วงจรTransientเบื้องต้น หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้คณิตอิเล็กฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์