ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

scan0479

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0473

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

scan0472

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวิชางานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รหัสวิชา 2103-2110 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ครูสุมิตร คชวงษ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1ปกเอกสารการสอน 2คำนำ 3ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 4หน่วยที่ 1 5ใบงาน 1 6ใบประเมิน ใบงาน 1 7แบบทดสอบก่อนการเรียน หน่วยที่ 1 8แบบทดสอบหลังการเรียน หน่วยที่ 1 9เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยที่ 1 10แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2105-2101 ครูบรรพต จันทร์แดง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ สารบัญ ปกเอกสารประกอบการสอน สอบปลายภาค หน่วยที่ 1 สมการเชิงเส้น หน่วยที่ 2 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หน่วยที่ 3 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ หน่วยที่ 4 ดีเทอร์มิแนนซ์ หน่วยที่ 5 เมชเคอร์เรนต์ หน่วยที่ 6 โนดโวล์ทเตจ หน่วยที่ 7 ท.โครงข่ายไฟฟ้า หน่วยที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน หน่วยที่ 9 วงอนุกรมRLC หน่วยที่ 10 เรื่องวงจรขนาน RLC_AC หน่วยที่ 11 ระบบสามไฟฟ้าเฟส หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์วงจรTransientเบื้องต้น หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้คณิตอิเล็กฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2561

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ระยะ ๕ ปี)

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ข้ามไปยังทูลบาร์