แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เอกสารอ้างอิง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความหยาบผิวและรูปทรงของชิ้นงาน (Surface Roughness/Contour Measuring Machine)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดขนาดด้วยระบบวิชั่น แบบ CNC (CNC Vision Measuring System)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

ประกาศ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดขนาด 3 มิติแบบ CNC (CNC Coordinate Measuring Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มโครงการปี 2562

ข้ามไปยังทูลบาร์