วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2105-2101 ครูบรรพต จันทร์แดง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ สารบัญ ปกเอกสารประกอบการสอน สอบปลายภาค หน่วยที่ 1 สมการเชิงเส้น หน่วยที่ 2 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หน่วยที่ 3 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ หน่วยที่ 4 ดีเทอร์มิแนนซ์ หน่วยที่ 5 เมชเคอร์เรนต์ หน่วยที่ 6 โนดโวล์ทเตจ หน่วยที่ 7 ท.โครงข่ายไฟฟ้า หน่วยที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน หน่วยที่ 9 วงอนุกรมRLC หน่วยที่ 10 เรื่องวงจรขนาน RLC_AC หน่วยที่ 11 ระบบสามไฟฟ้าเฟส หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์วงจรTransientเบื้องต้น หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้คณิตอิเล็กฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2561

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ระยะ ๕ ปี)

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง)

img064  img065  img066  img067  img068  img069

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ครูสุริยันต์ รักพวก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 2 กฎของโอห์มและกำลังไฟฟ้า หน่วยที่ 3 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หน่วยที่ 4 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน หน่วยที่ 5 วงจรไฟฟ้าแบบผสม หน่วยที่ 6 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า หน่วยที่ 7 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า หน่วยที่ 8 แปลงวงจรวาย เดลตา หน่วยที่ 9 วงจรบริดจ์ หน่วยที่ 10.1 วิธีกระแสเมช(ตอน กฏของเคอร์ชอฟฟ์) หน่วยที่ 10.2 วิธีกระแสเมช หน่วยที่ 11 วิธีแรงดันโนด หน่วยที่ 12 ทฤษฎีการวางซ้อน หน่วยที่ 13 ทฤษฎีเทเวนิน หน่วยที่ 14 ทฤษฎีนอร์ตัน หน่วยที่ 15 ทฤษฎีถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด

วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 ครูเอกนริน พลาชีวะ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Aหน่วยที่-1  Aหน่วยที่-2  Aหน่วยที่-3  Aหน่วยที่-4  Aหน่วยที่-5  Aหน่วยที่-6  Aหน่วยที่-7 Aหน่วยที่-8 Aหน่วยที่-9 Aหน่วยที่-10

ข้ามไปยังทูลบาร์