📌แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2563

✅ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช.1 (วันที่ 29 มิถุนายน 2563)
– ช่างยนต์
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างเทคนิคการผลิต
– ช่างเชื่อมโลหะ
– ช่างเมคคาทรอนิกส์
✅ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช.1 (วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างโทรคมนาคม
– ช่างก่อสร้าง
✅ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส.1
(วันที่ 2 กรกฎาคม 2563) พร้อมกันทุกแผนกช่าง
** การแต่งกายให้ นักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนจากโรงเรียน หรือวิทยาลัยเดิม และให้มาโดยพร้อมเพียงกันเวลา 07.45 น.
** ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19
** นักศึกษาทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมทุกคน🙏😷😷

Leave a Reply

en_USEnglish