รายชื่อผู้บริหาร

ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

นายจรินทร์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์