เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๐๐๒

Link Downloadhttps://drive.google.com/drive/folders/1ahuuG7qFXKpFfyveTd8vTvm-Q7IqPQdE?fbclid=IwAR0wyntSxTDuXG0RljnRQTO-HvI5V6ImTNqjU21N7CpoH_TyDdLFjF44LGM http://suriyan.edsup.org/?fbclid=IwAR2k0xDOFXmK0NWsW9-1mT3wXbkwyS5naPb9z8uh3JxCRG0WcuirzD2ajaQ

Read more

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวิชางานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รหัสวิชา 2103-2110 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ครูสุมิตร คชวงษ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1ปกเอกสารการสอน 2คำนำ 3ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 4หน่วยที่ 1 5ใบงาน 1 6ใบประเมิน ใบงาน 1 7แบบทดสอบก่อนการเรียน หน่วยที่ 1 8แบบทดสอบหลังการเรียน หน่วยที่ 1 9เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หน่วยที่ 1

Read more

วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2105-2101 ครูบรรพต จันทร์แดง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ สารบัญ ปกเอกสารประกอบการสอน สอบปลายภาค หน่วยที่ 1 สมการเชิงเส้น หน่วยที่ 2 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หน่วยที่ 3 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ หน่วยที่ 4 ดีเทอร์มิแนนซ์ หน่วยที่ 5 เมชเคอร์เรนต์ หน่วยที่

Read more

วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ครูสุริยันต์ รักพวก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 2 กฎของโอห์มและกำลังไฟฟ้า หน่วยที่ 3 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หน่วยที่ 4 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน หน่วยที่ 5 วงจรไฟฟ้าแบบผสม หน่วยที่ 6 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า หน่วยที่ 7

Read more

วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 ครูเอกนริน พลาชีวะ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Aหน่วยที่-1  Aหน่วยที่-2  Aหน่วยที่-3  Aหน่วยที่-4  Aหน่วยที่-5  Aหน่วยที่-6  Aหน่วยที่-7 Aหน่วยที่-8 Aหน่วยที่-9 Aหน่วยที่-10

Read more
thThai