Category: งานพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

scan0481

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

scan0479

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0473

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

scan0472

ประกาศ..เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0464

ประกาศ..เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0463

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนั …

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมีเ …

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน …

Continue reading

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาร …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์