Category: งานพัสดุ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

scan0472

ประกาศ..เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0464

ประกาศ..เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0463

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนั …

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมีเ …

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน …

Continue reading

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาร …

Continue reading

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมีเดี …

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ scan0434 เครื่องกัดแน …

Continue reading

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์