Rodsak

Author's posts

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ:ให้ทีมแข่งขันทุกทีมส่งรายชื่อผู้แข่งขันตัวจริง …

Continue reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดขนาด 3 มิติแบบ CNC (CNC Coordinate Measuring Machine)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เอกสารอ้างอิง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความหยาบผิวและรูปทรงของชิ้นงาน (Surface Roughness/Contour Measuring Machine)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดขนาดด้วยระบบวิชั่น แบบ CNC (CNC Vision Measuring System)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

ข้ามไปยังทูลบาร์