นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC Turn Mill แบบไม่น้อยกว่า 4 แกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

“วันสมเด็จพระมหาธีรราช” ประจำปี 2559

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559)
- เครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC Turn Mill แบบไม่น้อยกว่า 4 แกน

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด และไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800 จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800
- เครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC Turn Mill แบบไม่น้อยกว่า 4 แกน

รายละเอียดและกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดและกำหนดการการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2559
ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยงานย่อย

แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยงานย่อย ปย.1 ปย.2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yWxYvEpXmhIhKBbg9QOlpwbEGV5CxAAJ...

ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาโทรคมนาคม

เล่มแข่งขันทักษะ อวท. ปี 59

Syndicate content