นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

การส่งระดับคะแนนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งครูผู้สอนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกท่านทราบ
 

แจ้ง นักศึกษาเทียบโอนฯ ที่จะเข้ารับการสอบประเมินความรู้ (KPI) ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

นักศึกษาเทียบโอนฯ ที่จะเข้ารับการสอบประเมินความรู้ (KPI) ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
ขอให้ท่านเตรียมเอกสารในการเข้าสอบ ดังต่อไปนี้
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. ดัชนีชี้วัดการเทียบโอนประสบการณ์
3. สมุดบันทึกกิจกรรม (ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดให้)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2557

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ออสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz
2. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A
4. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์

ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 56 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 56 เครื่อง

กำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 - สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 - ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น.- 11.30 น.

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ปวช.1 และปวช.2

แจ้ง.....นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษาปวช.2 ทุกคนทราบ

ด้วยวิทยาลัยฯได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. งานวัดผลประเมินผลจึงขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบให้นักเรียน ปวช.1 และปวช.2 ทุกคนรับทราบ ตามรายละเอียดแนบ ดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

        กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่  2/2557 
                                       ทุกระดับชั้น
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา     ในวันจันทร์ที่    13   ตุลาคม   2557       

ตารางเวรยามประจำเดือนกันยายน 2557

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

Syndicate content