นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 56 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 56 เครื่อง

กำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 - สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 - ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น.- 11.30 น.

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ปวช.1 และปวช.2

แจ้ง.....นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษาปวช.2 ทุกคนทราบ

ด้วยวิทยาลัยฯได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. งานวัดผลประเมินผลจึงขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบให้นักเรียน ปวช.1 และปวช.2 ทุกคนรับทราบ ตามรายละเอียดแนบ ดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

        กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่  2/2557 
                                       ทุกระดับชั้น
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา     ในวันจันทร์ที่    13   ตุลาคม   2557       

ตราสัญลักษณ์ อวท.

แบบฟอร์มขอโครงการและขอครุภัณฑ์

กำหนดส่งภายในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557

ตารางเวรยามประจำเดือนกันยายน 2557

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ข่าวประกาศ!! รับสมัครงาน

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ของแผนกช่างก่อสร้าง)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 รายการ)

คำสั่งนิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษาภาคเรียนที่1/2557 9 สัปดาห์หลัง

คำสั่งนิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษาภาคเรียนที่1/2557 9 สัปดาห์หลัง

Syndicate content