นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศเรื่องปรับปรุงระบบ ศธ02 ชั่วคราว

เนื่องด้วยระบบ ศธ 02 มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ จึงขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)
1. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ออสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ออสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
แบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังนี้
ver.vec.go.th/ข่าวและประชาสัมพันธ์/รายละเอียดข่าวver/tabid/1530/ArticleId/2600/-2557.aspx

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

การส่งระดับคะแนนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งครูผู้สอนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกท่านทราบ
 

แจ้ง นักศึกษาเทียบโอนฯ ที่จะเข้ารับการสอบประเมินความรู้ (KPI) ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

นักศึกษาเทียบโอนฯ ที่จะเข้ารับการสอบประเมินความรู้ (KPI) ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
ขอให้ท่านเตรียมเอกสารในการเข้าสอบ ดังต่อไปนี้
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. ดัชนีชี้วัดการเทียบโอนประสบการณ์
3. สมุดบันทึกกิจกรรม (ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดให้)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2557

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ออสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz
2. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A
4. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์

Syndicate content