นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800 จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2
โดยมีค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 รวมถึงค่าใช้จ่ายของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ซึ่งต้องรอรายวิชาเพื่อคำนวณหน่วยกิต โดยประมาณ 6,000 บาท

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2559

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอแจ้งข่าวสารการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ให้ครูผู้มีรายชื่อ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาฯ, นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับปวส.2 ทุกท่านทราบ รายล

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
- เครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800
(ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3)

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัว นักเรียน - นักศึกษา กลุ่มโควตาและกลุ่มสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน - นักศึกษา กลุ่มโควตาและกลุ่มสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ๒ (ห้องประชุมเล็ก)

**อัตราค่าลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

- ปวช. หน่วยกิตละ ๒๕๐ บาท

- ปวส. หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท

ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร (ครั้งที่ 2)
(ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2560)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2560)
- เครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800
(ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับ (ปวช.)
ระดับชาติ ครั้งที่ 26 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2559

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2560)
- เครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC Turn Mill แบบไม่น้อยกว่า 4 แกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Syndicate content