นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

SAR_Teacher 2558

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

แจ้ง.....ครูผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2558 ครูผู้สอนระดับชั้นปวช.1, ปวช.2,ปวช.3, ปวส.1 และนักเรียน ปวช.1, ปวช.2,ปวช.3 ,นักศึกษาปวส.1 ทุกคนทราบ

เผยแพร่ข้อมูล รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่องานอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

7 สีช่วยแชร์ : หนุ่มเทคนิคขอทำดีทาสีตอม่อ

ข่าว 7 วัน 7 อย่าง ช่อง 7 จิตอาสาลบสีสเปรย์

การแนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

งานบุคลากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2559

Syndicate content