นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของระดับ ปวส. การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (สชอ. 1/5 และ สทค. 1/5)

เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษา สชอ.1/5 และ สทค. 1/5

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์

กิจกรรม Car Free Day 2015

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Syndicate content