เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการของภาคประกอบการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

Read more

การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการใน การจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Download

Read more

เผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อ.พรรณ โรจนพันธ์ lesson1 lesson2 lesson3 lesson4 lesson5 lesson6 lesson7 lesson8 lesson9 lesson10

Read more
en_USEnglish