ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตั้งอยุ่เลขที่ 12 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 หมายเลขโทรศัพท์ 038-511211 , 038-512516 โทรสาร 038-817757 , 038-511211 ต่อ 771

หมายเลขติดต่อภายใน

ชื่อห้อง

 

หมายเลขติดต่อ

 

หน้าห้องผู้อำนวยการ

ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ห้องพักครูคณิตศาสตร์

ห้องโสตชั้น 3 อาคาร 1

ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์

ห้องงานวิจัย – วางแผน – ผลิตผล

ห้อง กรอ.ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

แผนกเมคคาทรอนิกส์

แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างกลโรงงาน

แผนกช่างเทคนิคโลหะ

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน

ห้องสมุด

ห้องพัสดุ

ห้องงานครูที่ปรึกษา

ห้องงานกิจกรรม

ห้องงานแนะแนว

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (1)

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง(2)

ห้องพักครูอังกฤษ

ห้องงานโครงการพิเศษ

ห้องสวัสดิการ/พยาบาล

ห้องงานปกครอง

ห้องสามัญสัมพันธ์ อาคาร 9 ชั้น 4

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างก่อสร้าง

ห้องงานหลักสูตร

ห้องงานวัดผล – เอกสารการพิมพ์

ห้องงานทวิภาคี – สื่อการเรียนการสอน

ห้องงานบุคลากร

ห้องงานสารบรรณ

ห้องงานการเงิน

ห้องงานตรวจสอบภายใน

ห้องงานทะเบียน

ห้องงานบัญชี

ห้องงานประชาสัมพันธ์

ห้องงานปริญญาตรี

ป้อมยาม

 

719

712

713

714

715

700

701

702

705

733

718

790

763

764

765

768

773

774

772

799

750

751

752

760

792

754

758

759

743

791

793

762

721

722

739

730

731

732

734

735

736

738

723

748

 

en_USEnglish