งานสวัสดิการ

การเครมประกัน

ดอกบัว

นักเรียนที่จะมาติดต่อทำเรื่องเครมประกันกรุณาเตรียมใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมาเท่านั้น