งานทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 - สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 - ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น.- 11.30 น.

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

        กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่  2/2557 
                                       ทุกระดับชั้น
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา     ในวันจันทร์ที่    13   ตุลาคม   2557       

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา กลุ่มโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.1และปวส.1 ปีการศึกษา 2557

คำสั่งรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มโควตา

ปีการศึกษา 2557

ตามไฟแนบค่ะ

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการขอใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา

แจ้ง นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้น ทราบ
นักเรียน  นักศึกษา  ท่านใดที่ต้องการใช้เอกสารดังนี้
1. ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
2. ขอผลการเรียน
 
ให้มายื่นเรื่องขอล่วงหน้าอย่างน้อย  3  วันทำการ
 

ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนฯ

ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนฯ ที่สมัครเรียนไว้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

-   สาขางานการจัดการทั่วไป และ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    ระดับปวช.และระดับปวส. 

เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่เปิดเรียนสาขางานดังกล่าว

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน และค่าหน่วยกิต (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 )

แจ้ง  กำหนดการลงทะเบียน และค่าหน่วยกิต

ประจำภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2556

ของนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.2,ปวช.3,ปวส.2และนักศึกษาทวิภาคี

รายละเอียดดังไฟแนบค่ะ

 

แจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่องกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/ 2556

แจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง กำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๒,ปวช.๓และปวส.๒ลงทะเบียนรายวิชา
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- นักเรียน นักศึกษา รับเอกสารการลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา กลุ่มโควตา ระดับชั้น ปวช.และปวส. 2556

ประกาศรายชื่อนักเรียน  นักศึกษา กลุ่มโควตา

ประจำปีการศึกษา   2556

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

แจ้งนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนฯ

แจ้งนักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนฯ 

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร  ประจำปีการศึกษา  2555

ตามวันและเวลาดังตารางด้านล่างนี้

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา  2555

ดังไฟล์แนบ