งานทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2
โดยมีค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 รวมถึงค่าใช้จ่ายของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ซึ่งต้องรอรายวิชาเพื่อคำนวณหน่วยกิต โดยประมาณ 6,000 บาท

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัว นักเรียน - นักศึกษา กลุ่มโควตาและกลุ่มสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน - นักศึกษา กลุ่มโควตาและกลุ่มสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ๒ (ห้องประชุมเล็ก)

**อัตราค่าลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

- ปวช. หน่วยกิตละ ๒๕๐ บาท

- ปวส. หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด และไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ของระดับชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

** หมายเหตุ การลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับชั้นให้นำผู้ปกครองมาด้วย และชั้น ปวส. เสียค่าปรับล่าช้า 100 บาท)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

ขอให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนตามวันที่ระบุไว้
รวมทั้งการแต่งกายต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย
และจะเปิดเทอมในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา

แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน ให้มาติดต่อถ่ายรูปทำบัตรได้ที่งานทะเบียน

เนื่องด้วยงานทะเบียนได้จัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว

และยังมีนักเรียน นักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน

โดยสามารถติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนได้ที่งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนตามกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนตามกำหนดและไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559