งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน - นักศึกษากลุ่มโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน - นักศึกษากลุ่มโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช. , ปวส. และ ปวส. (ม.6)
เนื่องจากกลุ่มโควตา ยกเลิกการสอบคัดเลือก ขอให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อรับซองเอกสาร ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัว นักเรียน - นักศึกษา กลุ่มโควตาและกลุ่มสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน - นักศึกษา กลุ่มโควตาและกลุ่มสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ๒ (ห้องประชุมเล็ก)

**อัตราค่าลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

- ปวช. หน่วยกิตละ ๒๕๐ บาท

- ปวส. หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด และไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ของระดับชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

** หมายเหตุ การลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับชั้นให้นำผู้ปกครองมาด้วย และชั้น ปวส. เสียค่าปรับล่าช้า 100 บาท)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

ขอให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนตามวันที่ระบุไว้
รวมทั้งการแต่งกายต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย
และจะเปิดเทอมในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา