งานทะเบียน

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด และไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ของระดับชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

** หมายเหตุ การลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับชั้นให้นำผู้ปกครองมาด้วย และชั้น ปวส. เสียค่าปรับล่าช้า 100 บาท)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

ขอให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนตามวันที่ระบุไว้
รวมทั้งการแต่งกายต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย
และจะเปิดเทอมในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา

แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน ให้มาติดต่อถ่ายรูปทำบัตรได้ที่งานทะเบียน

เนื่องด้วยงานทะเบียนได้จัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว

และยังมีนักเรียน นักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน

โดยสามารถติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนได้ที่งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนตามกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนตามกำหนดและไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2

ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งนักเรียน นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ให้มารับบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ให้มารับบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. ได้ที่งานทะเบียน
กำหนดการ >> ลงทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนล่าช้าในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

13.jpg