งานทะเบียน

เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของระดับ ปวส. การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (สชอ. 1/5 และ สทค. 1/5)

เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษา สชอ.1/5 และ สทค. 1/5

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น

กำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 - สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 - ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น.- 11.30 น.

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

        กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่  2/2557 
                                       ทุกระดับชั้น
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา     ในวันจันทร์ที่    13   ตุลาคม   2557       

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา กลุ่มโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.1และปวส.1 ปีการศึกษา 2557

คำสั่งรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มโควตา

ปีการศึกษา 2557

ตามไฟแนบค่ะ

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการขอใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา

แจ้ง นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้น ทราบ
นักเรียน  นักศึกษา  ท่านใดที่ต้องการใช้เอกสารดังนี้
1. ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
2. ขอผลการเรียน
 
ให้มายื่นเรื่องขอล่วงหน้าอย่างน้อย  3  วันทำการ
 

ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนฯ

ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนฯ ที่สมัครเรียนไว้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

-   สาขางานการจัดการทั่วไป และ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    ระดับปวช.และระดับปวส. 

เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่เปิดเรียนสาขางานดังกล่าว