งานบุคลากร

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ในระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง การับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 ตำแหน่งครู จำนวน 5 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 ต.ค 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุ
ในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอเชิญร่วมงานศพ

เรียน ครู และบุคลากรทุกท่านทราบ

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาช่างยนต์ 1 อัตรา และสาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุ
ในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานบุคลากร

สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาโทรคมนาคม จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 2554

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุ
ในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 6 ต.ค. 2554

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุ
ในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง ป.ตรี สาขาพลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 ส.ค. 54

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุใน
อัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้