งานบุคลากร

งานบุคลากร รับสมัครครูช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2556

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง    การับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู 
--------------------------------------------

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ในระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง การับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 ตำแหน่งครู จำนวน 5 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 ต.ค 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุ
ในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอเชิญร่วมงานศพ

เรียน ครู และบุคลากรทุกท่านทราบ

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาช่างยนต์ 1 อัตรา และสาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุ
ในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำสั่งจ้างปีงบประมาณ 2555 - 2558