งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลงบประมาณ

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ข้อมูลจังหวัด

 

          
<

สรุปข้อมูลงบประมาณ

 

สรุปงบประมาณ

 

 

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ยินดีต้อนรับ

welcome

ทดสอบระบบ antivirus

ขณะนี้ศูนย์ข้อมูลกำลังทดสอบระบบ antivirus เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เรียกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากในปัจจุบันมีการส่งไวรัสเข้ามาทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา การทดสอบระบบดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าใ