นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 162 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 162 รายการ

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 131 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 131 รายการ

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

ประกาศ สอบราคาซื้อชุดฝึกระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจนจากน้ำสำหรับเครื่องยนต์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจนจากน้ำสำหรับเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 134 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะรุภัณฑ์
- ชุดฝึกระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจนจากน้ำสำหรับเครื่องยนต์

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดฝึกระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจนจากน้ำสำหรับเครื่องยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องเชื่อมมิก/แม้ก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 Amp

แบบฟอร์มใบ วผ.1 และใบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 1/2558

ใบ วผ.1 และใบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 1/2558

แจ้งนักศึกษาปวช.1 ปวส.1

ทางศูนย์ข้อมูลได้นำเข้านักศึกษาใหม่เสร็จเรียบร้อย นักศึกษาสามารถเข้าใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นชื่อผู้ใช้ และใช้เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่าน

Syndicate content