นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การใช้งานระบบเครือข่าย

งานศูนย์ข้อมูลได้ปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาใหม่สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัย โดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสประชาชน หากยังไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดต่อที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. เครื่องแม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องแม่ข่ายหลักสำหรับรันระบบงาน จำนวน 1 เครื่อง

รายชื่อนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ให้มารับบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ให้มารับบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. ได้ที่งานทะเบียน
กำหนดการ >> ลงทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนล่าช้าในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

13.jpg

ประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์

Syndicate content