นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มใบ วผ.1 และใบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2558

ใบ วผ.1 และใบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงโรงฝึกงานสาขาช่างเทคนิคโลหะ 1 รายการ

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกล สาขางานยานยนต์

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกล สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

รายชื่อนักเรียน - นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

รายชื่อนักเรียน - นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงกันสาดอาคาร 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย ขนาดพื้นที่ 2,292 ตร.ม. 1 รายการ

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเครื่องกล)

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเครื่องกล) ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยายนต์ ระดับ ปวช. ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกาา 2558 - 2559

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้นักเรียน - นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เนื่องจากไม่ได้มาลงทะเบียนตามกำหนดระยะเวลาและไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

แบบฟอร์มเกียรติบัตรระดับ อศจ.ฉะเชิงเทรา 2558

แบบฟอร์มเกียรติบัตรระดับ อศจ.ฉะเชิงเทรา 2558การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานสาขาช่างเทคนิคโลหะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานสาขาช่างเทคนิคโลหะ 1 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 2558

แผนปฏฺิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน 1 รายการ

Syndicate content