นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อออสซิลโลสโคป 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้้อออสซิลโลสโคป 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประชาสัมพันธ์แผนธุรกิจ ตามโครงการอาชีวศึกษาสร้างผู้ประกอบการใหม่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์ แผนธุรกิจในโครงการอาชีวศึกษาสร้างผู้ประกอบการใหม่ของแผนกช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารดังแนบ

ประกาศเรื่องปรับปรุงระบบ ศธ02 ชั่วคราว

เนื่องด้วยระบบ ศธ 02 มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ จึงขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)
1. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ออสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ออสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
แบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังนี้
ver.vec.go.th/ข่าวและประชาสัมพันธ์/รายละเอียดข่าวver/tabid/1530/ArticleId/2600/-2557.aspx

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

การส่งระดับคะแนนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งครูผู้สอนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกท่านทราบ
 

Syndicate content