นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตารางเวรยามประจำเดือนกันยายน 2557

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ข่าวประกาศ!! รับสมัครงาน

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ของแผนกช่างก่อสร้าง)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 รายการ)

คำสั่งนิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษาภาคเรียนที่1/2557 9 สัปดาห์หลัง

คำสั่งนิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษาภาคเรียนที่1/2557 9 สัปดาห์หลัง

ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่น้ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 14 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 14 เครื่อง
ของแผนกช่างก่อสร้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วัสดุฝึกอบรมการประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วัสดุฝึกแผนกวิชายานยนต์ จำนวน 162 รายการ)

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร๋าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้)

Syndicate content