นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดฝึกระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจนจากน้ำสำหรับเครื่องยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องเชื่อมมิก/แม้ก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 Amp

แบบฟอร์มใบ วผ.1 และใบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 1/2558

ใบ วผ.1 และใบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 1/2558

แจ้งนักศึกษาปวช.1 ปวส.1

ทางศูนย์ข้อมูลได้นำเข้านักศึกษาใหม่เสร็จเรียบร้อย นักศึกษาสามารถเข้าใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นชื่อผู้ใช้ และใช้เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่าน

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 134 รายการ

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 134 รายการ

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
1. ออสซิลโลสโคปชนิดอนาล็อก จำนวน 2 เครื่อง
2. ออสซิลโลสโคปชนิดดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมมิก/แม้ก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องเชื่อมมิก/แม้ก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 Amp

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง

แบบฟอร์มตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 111 รายการ
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง
- เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 12 เครื่อง

Syndicate content