นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เล่มแข่งขันทักษะ อวท. ปี 59

จัดทำริบบิ้นไวอาลัย แจกประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและค่าหน่วยกิตการเรียน ของระดับชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. เครื่องกลึงควบคุมด้วยมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800
2. เครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC Turn Mill แบบไม่น้อยกว่า 4 แกน

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1. เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสาขาวิชาช่างยนต์
2. เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอแจ้งข่าวสารการสอบปลายภาค

กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

ขอให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนตามวันที่ระบุไว้
รวมทั้งการแต่งกายต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย
และจะเปิดเทอมในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

Syndicate content