นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเกรดภาคฤดูร้อน 2556

แจ้งครูผู้สอนภาคฤดูร้อนทุกท่านทราบ

- ให้ครูผู้สอน มารับแบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผล (สีชมพู) แบบส่งคะแนนดิบภาคฤดูร้อน (วผ.1) และแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม เพื่อกรอกรายละเอียดผลการประเมินการเรียนตามสภาพจริง ได้ที่งานวัดผลฯ หรือทางหน้าเว็บวิทยาลัยฯ

ประกาศ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ทำบุญครบรอบ 81 ปี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

IMG_4687.JPG IMG_4703.JPG IMG_4709.JPG IMG_4778.JPG

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชุดปฏิบัติการออกแบบ และทดสอบจำลองการทำงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (วัสดุฝึกแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556

แจ้ง นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษาปวส.2 ทุกคน
 

ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียน - นักศึกษาสามารถเข้าไปดูคะแนนได้แล้ว

ช่องทางในการดูคะแนนมี ดังนี้

การส่งระดับคะแนน, การสอบแก้ตัว และการประกาศผลสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

เรียน ครู อาจารย์ทุกท่านทราบ

► ส่งระดับคะแนน ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1 และปวส.2 ในวันที่ 11 มีนาคม 2557
► ส่งระดับคะแนน ปวช.1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2557
► ส่งผลกิจกรรมทุกชั้นปี ทุกแผนกช่าง ในวันที่ 17 มีนาคม 2557

========================================================================================

► มารับระดับคะแนนไปตรวจทาน ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1 และปวส.2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการออกแบบ และทดสอบจำลองการทำงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แปดริ้วโมเดล "รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน"

 

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 พบกับนิทรรศการเส้นทางสู่อาชีพในเมืองยานยนต์และชิ้นส่วน เมืองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเมืองโยธาและก่อสร้าง

IMG_3018.JPG IMG_2558.JPG IMG_2579.JPG IMG_2776.JPG
Syndicate content