นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 12 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 12 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 111 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 111 รายการ

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดกล้องระดับอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ออสซิลโลสโคปชนิดอนาล็อก
- ออสซิลโลสโคปชนิดดิจิตอล

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- ชุดกล้องระดับอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
1. ออสซิลโลสโคปชนิดอนาล็อก
2. ออสซิลโสสโคปขนิดดิจิตอล

ทรงพระเจริญ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงอาคาร

การส่งระดับคะแนนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

แจ้ง ครูผู้สอนภาคฤดูร้อนทุกท่านทราบ
 

การประกาศผลสอบ และการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2557

เรียน ครู อาจารย์ และนักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ทุกท่านทราบ
 
► ประกาศผลสอบ ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 11 มีนาคม 2558
► ประกาศผลสอบ ปวช.1, ปวช.2 และปวส.1 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ประกาศผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557

แจ้ง นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษาปวส.2 ทุกคน
 
ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อย นักเรียน - นักศึกษาสามารถดูผลการสอบได้ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2557

แจ้ง  ครูผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2557  ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปวช.1, ปวช.2 ภาคทฤษฎี และนักเรียนระดับชั้นปวช.1, ปวช.2 ทุกท่านทราบ
 

Syndicate content