นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมมิก/แม้ก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องเชื่อมมิก/แม้ก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 Amp

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง

แบบฟอร์มตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 111 รายการ
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง
- เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 12 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (ครั้งที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (ครั้งที่ 2)

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 12 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 12 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 111 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 111 รายการ

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดกล้องระดับอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ออสซิลโลสโคปชนิดอนาล็อก
- ออสซิลโลสโคปชนิดดิจิตอล

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- ชุดกล้องระดับอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
1. ออสซิลโลสโคปชนิดอนาล็อก
2. ออสซิลโสสโคปขนิดดิจิตอล

ทรงพระเจริญ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงอาคาร

Syndicate content