นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกช่างยนต์ จำนวน 149 รายการ
- วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 73 รายการ

ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบและวันมอบตัว

* วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 (ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. )
- เช้า สอบทฤษฎี
- บ่าย สอบสัมภาษณ์ และตรวจสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

แก้ไข แบบฟอร์มใบ วผ.1 และแบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ภาคเรียนที่ 2/2557

แจ้งครูผู้สอนทุกท่านทราบ
 
        แก้ไข แบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ >> รายการประเมิน (จิตพิสัย) >> ความผูกพัน แก้ไขเป็น การตรงต่อเวลา 

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 73 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาวื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 73 รายการ

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างยนต์ จำนวน 149 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกช่างยนต์ จำนวน 149 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 33 รายการ

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
1. ออสซิลโลสโคป 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง
2. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง
3. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 33 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 33 รายการ

Syndicate content