นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทรงพระเจริญ

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2557

แจ้ง  ครูผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2557  ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปวช.1, ปวช.2 ภาคทฤษฎี และนักเรียนระดับชั้นปวช.1, ปวช.2 ทุกท่านทราบ
 

ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

แจ้ง นักเรียน - นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกคนทราบ

ให้นักเรียน - นักศึกษาทุกคน ปฏิบัติ ดังนี้
 
         1. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และวันเวลาที่ทดสอบ  ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ
         2. ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
         3. ศึกษากฎ และระเบียบในการเข้าห้องสอบ

ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาย ม.6

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาย ม.6 ที่ติดสอบ O-NET ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ให้มาติดต่อรับซองเอกสารกับทางวิทยาลัยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกช่างยนต์ จำนวน 149 รายการ
- วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 73 รายการ

ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบและวันมอบตัว

* วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 (ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. )
- เช้า สอบทฤษฎี
- บ่าย สอบสัมภาษณ์ และตรวจสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

แก้ไข แบบฟอร์มใบ วผ.1 และแบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ภาคเรียนที่ 2/2557

แจ้งครูผู้สอนทุกท่านทราบ
 
        แก้ไข แบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ >> รายการประเมิน (จิตพิสัย) >> ความผูกพัน แก้ไขเป็น การตรงต่อเวลา 

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 73 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาวื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 73 รายการ

Syndicate content