นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดกล้องระดับอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ออสซิลโลสโคปชนิดอนาล็อก
- ออสซิลโลสโคปชนิดดิจิตอล

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- ชุดกล้องระดับอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
1. ออสซิลโลสโคปชนิดอนาล็อก
2. ออสซิลโสสโคปขนิดดิจิตอล

ทรงพระเจริญ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงอาคาร

การส่งระดับคะแนนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

แจ้ง ครูผู้สอนภาคฤดูร้อนทุกท่านทราบ
 

การประกาศผลสอบ และการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2557

เรียน ครู อาจารย์ และนักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ทุกท่านทราบ
 
► ประกาศผลสอบ ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 11 มีนาคม 2558
► ประกาศผลสอบ ปวช.1, ปวช.2 และปวส.1 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ประกาศผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557

แจ้ง นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษาปวส.2 ทุกคน
 
ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อย นักเรียน - นักศึกษาสามารถดูผลการสอบได้ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2557

แจ้ง  ครูผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2557  ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นปวช.1, ปวช.2 ภาคทฤษฎี และนักเรียนระดับชั้นปวช.1, ปวช.2 ทุกท่านทราบ
 

ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

แจ้ง นักเรียน - นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกคนทราบ

ให้นักเรียน - นักศึกษาทุกคน ปฏิบัติ ดังนี้
 
         1. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และวันเวลาที่ทดสอบ  ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ
         2. ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
         3. ศึกษากฎ และระเบียบในการเข้าห้องสอบ

ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาย ม.6

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาย ม.6 ที่ติดสอบ O-NET ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ให้มาติดต่อรับซองเอกสารกับทางวิทยาลัยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

Syndicate content