นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งระดับคะแนนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งครูผู้สอนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกท่านทราบ
 

แจ้ง นักศึกษาเทียบโอนฯ ที่จะเข้ารับการสอบประเมินความรู้ (KPI) ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

นักศึกษาเทียบโอนฯ ที่จะเข้ารับการสอบประเมินความรู้ (KPI) ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
ขอให้ท่านเตรียมเอกสารในการเข้าสอบ ดังต่อไปนี้
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. ดัชนีชี้วัดการเทียบโอนประสบการณ์
3. สมุดบันทึกกิจกรรม (ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดให้)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2557

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ออสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz
2. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A
4. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์

ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 56 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 56 เครื่อง

กำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 - สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 - ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น.- 11.30 น.

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ปวช.1 และปวช.2

แจ้ง.....นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษาปวช.2 ทุกคนทราบ

ด้วยวิทยาลัยฯได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. งานวัดผลประเมินผลจึงขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบให้นักเรียน ปวช.1 และปวช.2 ทุกคนรับทราบ ตามรายละเอียดแนบ ดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

        กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่  2/2557 
                                       ทุกระดับชั้น
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา     ในวันจันทร์ที่    13   ตุลาคม   2557       

ตารางเวรยามประจำเดือนกันยายน 2557

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ข่าวประกาศ!! รับสมัครงาน

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

Syndicate content