นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วัสดุฝึกอบรมการประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วัสดุฝึกแผนกวิชายานยนต์ จำนวน 162 รายการ)

Fix It Center อบต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

2 (47).JPG 2 (77).JPG 2 (85).JPG 2 (94).JPG

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร๋าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้)

SAR 56

ประกาศ ให้นักเรียน-นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 กรอกข้อมูล V-Cop

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

IMG_9462.JPG IMG_9452.JPG IMG_9410.JPG IMG_9428.JPG

การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557  วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมอินจันท์ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  โดยในการประชุมครั้งนี้มีประธานอาชี

IMG_9324.JPG IMG_9334.JPG IMG_9337.JPG IMG_9343.JPG

ตารางเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม>>วันสุนทรภู่

1.JPG IMG_8936.JPG IMG_8959.JPG IMG_9043.JPG

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมการประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมการประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 6 รายการ

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชายานยนต์ จำนวน 162 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชายานยนต์ จำนวน 162 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่ 01 /2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ผสมขั้นความรู้ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วัสดุฝึกแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 67 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง

Syndicate content